Dommernes vurdering

Dommernes overordnede vurdering var, at der i år har været mange inspirerende projekter. Med rigtig mange gode bidrag har det været svært at vælge en enkelt vinder i kategorierne. 
 

Dommerne har i deres udvælgelse lagt vægt på, om der i projekterne er et samspil mellem borger og systemer: At tiltagene giver værdi for borgerne, så der i sidste ende tilbydes bedre velfærd og effektivisering på de udvalgte områder. Samtidig er det vigtigt at der tænker i helheder og på tværs.

Det er også vigtigt, at der sker en inddragelse af borgerne – en parameter, som mange efterhånden er blevet mere og mere opmærksomme på; der tages hånd om det og findes nye løsninger.
Ligeledes er det afgørende, at projekterne understøtter hele værdikæden og støtter op om det strategiske perspektiv og udnytter den digitale infrastruktur.  

Effektiviseringsprisen 2015

Nominerede i kategorien Effektiviseringsprisen 2016 

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Center for Miljø og Energi

FlytJord.dk


Om projektet

FlytJord.dk er en selvbetjeningsløsning, hvor alle led i det administrative arbejde med jordflytning har adgang til alle relevante data i en given sag. Brugerne er anmeldere, transportører, sagsbehandlere og jordmodtagere, og Flytjord.dk er en serviceforbedring for brugerne.


Dommernes udtalelser

Normalt er Teknik og Miljøområdet associeret med lidt bureaukrati og ikke nødvendigvis den helt store sammenhæng. Det gør Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Center for Miljø og Energi op med og har skabt flytjord.dk. Her kan vi få en smartere værdikæde i samfundet, og flytjord.dk er frem for alt helhedsorienteret. Projektet sætter sig fast i hukommelsen – vi kan rent faktisk bruge det til noget i samfundet

KOMBIT
 

Byg og Miljø


Om projektet

Byg og Miljø er en fælleskommunal selvbetjeningsløsning til ansøgning om byggetilladelse og visse miljøtilladelser. Ansøgeren får gennem løsningen overblik over al nødvendig dokumentation, sagsbehandleren sparer tid i forløbet, reglerne bliver lettere at overskue for borgere og virksomheder, og løsningen giver overblik over egen sag.


Dommernes udtalelser

Dommernes begrundelse for nominering er, at KOMBIT forsøger at favne alle 98 kommuner og lette en stor administrativ byrde. Den gør det lettere for byggeriet – og dermed også for erhvervslivet. Det er et vigtigt indsatsområde. Selvbetjeningsløsningen er bred og favner alle borgere og erhvervslivet og har derfor potentiale til for alvor at kunne skabe effektivisering.

SKAT
 

Digitalisering af forskudsskatten


Om projektet

Digitalisering af forskudsskatten leverer en forbedret og mere effektiv opgørelse af forskudsskatten, der gør det nemmere for borgerne at betale den rigtige skat til tiden. Samtidig kan SKAT sætte målrettet ind over for manglende skattebetaling.


Dommernes udtalelser

Digitalisering af forskudsskatten er overbevisende og virkelig opløftende læsning for alle. Her er vi alle vindere – initiativet afspejler sig konkret i den personlige økonomi.

 
Velfærdsprisen 2015

Nominerede i kategorien Velfærdsprisen 2016


Samarbejde mellem Aarhus, Randers, Favrskov, Herning og Viborg Kommuner og SIND

Projekt Virtuel Bostøtte – Socialpædagogisk støtte via net og mobil


Om projektet

Projekt Virtuel Bostøtte er et fælles udviklingsprojekt om anvendelse af web cam og applikationer til støtte for udsatte borgere. Samtaler foretages over web, og gør det mere fleksibelt for både borgere og medarbejdere. Det skaber ro og mindre stress.


Dommernes udtalelser

Det er et utrolig vigtig område og det er meget opløftende at se den 3. sektor – her SIND – er med til sammen med den offentlige sektor at skabe fremtidens digitalisering – og netop samarbejder, hvor man drager den 3. sektor med ind, er noget som bør have mere vægt i en kommende digitaliseringsstrategi.

 

Horsens Kommune

 

Online vejledning på det specialiserede socialområde


Om projektet

Ved Online vejledning på det specialiserede socialområde får borgere med funktionsnedsættelse fleksibel støtte gennem en opsat skærm, tablet, egen computer eller lignende i eget hjem. Online-vejledning er udtryk for et nyt mindset på hele det specialiserede socialområde, hvor borgerne kan øge mestring i eget liv, med både øget kvalitet og effektivitet som følge.


Dommernes udtalelser

Det er inspirerende at se gode bidrag til øget kvalitet for borgeren samtidig med øget effektivisering, gennem nytænkende praktiske tiltag.

 

 

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Borgerkontakt og Digital Innovation

Øget Rådgivning til Udsatte Borgere


Om projektet

Sagsbehandling og hjælp til at benytte de digitale selvbetjeningsløsninger via videomøde, til kommunens hjemløse, handicappede og psykisk syge borgere. Den øgede rådgivning er med til at gøre sagsgange lettere og give bedre forudsætninger for at nå udsatte borgere.


Dommernes udtalelser

Københavns Kommune tager fat i de socialt udsattes hverdag og møder dem på den måde bedre i øjenhøjde. Det hjælper begge parter på en god og ligetil måde, og kan bidrage til at borgeren får en reel oplevelse af at blive hørt, forstået og inddraget.

Dommernes Specialpris 2015

Nominerede i kategorien Dommernes specialpris 2016


Kommunerne Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal
 

Mobil interaktiv Genoptræning med ICURA


Om projektet

Genoptræning med ICURA muliggør fleksible diagnosespecifikke genoptræningsforløb gennem brug af bl.a. sensorer. Det tilpassede genoptræningsforløb øger patientens motivation og giver fysioterapeuten bedre mulighed for at følge borgerens hjemmetræning og vejlede i progression i træningen.


Dommernes udtalelser

Der er her tale om et område, der har stor brug for udvikling. Løsningen tager ikke udgangspunkt i kommunen men i borgeren. Projektet har formået at tilbyde noget både nyskabende og nødvendigt.

 

Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen – PC-Hjælp til Ældre Borgere

Generationer mødes


Om projektet

Initiativet er med til at skabe et trygt miljø for ældre borgere med behov for hjælp med it. Samtidig skaber initiativet en meningsfuld skolepraktik for skolepraktiksøgende lærlinge ved Tech-uddannelsen til it-supporter.


Dommernes udtalelser

Det er dejligt at se, at generationer kan mødes om noget, der kan samle unge og gamle. Et nyt og utraditionelt samarbejde.

 

 

 

 

Greve Kommune

 

Robotforløb til fremme af talent, sociale og faglige kompetencer og uddannelsesmuligheder for elever med autisme i den danske folkeskole


Sekretariatets opsummering

Dette initiativ er med til at sikre understøttelse af den unge med autisme i et fagligt og socialt fællesskab med andre unge, det giver stærkere forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse og et bedre afsæt for voksenlivet; hvilket igen er med til at skabe succes for den enkelte og samfundets som helhed.


Dommernes udtalelser

Det er fantastisk at se, at folkeskolen er med fremme i udviklingen på dette område. Robotterne, der gør en forskel for unge med autisme, hvor omsorgen bliver menneskeliggjort i kraft af en robot. Her er det ikke de ’varme hænder’, der gør en forskel. Initiativet er et opgør med den tidligere behandling af autister. Fantastisk visionært af en lille kommune.