b_vindere_innovation.png


Sikkerhedsstyrelsen

Digitale transformation

 


Om projektet

Sikkerhedsstyrelsen har gennemført reel og gennemgribende transformation af organisationen. Man har turdet tage de store skridt, der skulle til. Og gennem anvendelse af automatisering, selvbetjening, agile metoder, dyb medarbejderinvolvering og et klart kundefokus er styrelsen lykkedes med denne transformation på kort tid og med relativt små investeringer. Effekten har ikke blot været væsentligt kortere sagsbehandlingstid og flere straksafgørelser til stor glæde for kunderne, men også et mere effektivt tilsyn og en transformeret organisation.

b_vindere_implementering.png


Rigspolitiet

Nummerpladescanning

 


Om projektet

Med automatisk nummerpladegenkendelse har Rigspolitiet med stor succes gennemført et omfattende projekt, som har berørt mange dele af organisationen, og har haft markante effekter for efterforsknings- og opklaringsarbejdet. Der er udarbejdet og fulgt op på gevinstrealiseringsplaner, og alle de planlagte gevinster er realiseret - og mere til. Man har fra begyndelsen inddraget brugerne og sikret den lokale forankring i kredsene.Og man har i implementeringen været åben for at udvide anvendelsen af systemet i forhold til det, der oprindeligt var planlagt, og for at udnytte de muligheder for øget samarbejde og for ny efterforsknings- og forebyggelsesmuligheder, systemet gav mulighed for.

b_vindere_sammenhaeng.png


Region Nordjylland

Sundhedsjournalen version 2


Om projektet

Med sundhedsjournalen sikres borgeren og sundhedspersonalet et sammenhængende overblik over borgerens sundhedsdata og der skabes åbenhed og transparens for patienterne. Journalen samler alle sundhedsdata ét sted og giver mulighed for at dele data på tværs af de sektorer, der har ansvaret for udredning, behandling og opfølgning. Adgangen for pårørende bidrager til at skabe større tryghed for patienten og dennes familie. Og den løbende logning og den øgede indsigt i data - og muligheden for afgræsning af indsigt - bidrager til at øge datasikkerheden.