Vurderingskriterier

I vurdering af den enkelte ansøgning anvendes nedenstående vurderingskriterier for hver pris. Hver ansøgning vurderes i forhold til det enkelte kriterium og tildeles en score på en skala fra 1-3 (hvor 3 er det højeste).


Innovationsprisen

Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed, som ved at udnytte digitaliseringens potentialer markant har transformeret måden, opgaver tænkes og løses på, og dermed bidrager til at tænke myndighedsudøvelse, velfærdsproduktion og offentlig service på helt nye måder.
Der lægges vægt på, at innovationen har skabt konkrete resultater, og at innovationens ”produkter” er i drift. Der lægges desuden vægt på, at innovationen har et udbredelsespotentiale til andre offentlige myndigheder/virksomheder.
 

Vurderingskriterier:

 1. Transformation

 2. Konkrete resultater

 3. Udbredelsesmuligheder

1) Transformation

Det vægtes, at projektet i væsentlig grad har ændret den måde, opgaver tænkes og udføres på, eller på centrale punkter udfordrer vanetænkning og etablerede praksisser. Der skal altså mere til, end at man har sat strøm til eksisterende processer, effektiviseret eller taget nye teknologier i anvendelse.

 

2) Konkrete resultater

Innovationen skal være ”i drift”, og det vægtes, at den har medført konkrete positive resultater for den offentlige virksomhed selv og/eller for de medarbejdere, borgere og virksomheder, som berøres. Det kan både være økonomiske og kvalitative effekter. Disse resultater skal på en eller anden måde kunne dokumenteres (og her kan der både være tale om kvantitativ og kvalitativ dokumentation).

3) Udbredelsesmuligheder

Det vægtes, i hvor høj grad innovationen har potentiale til at kunne udbredes til andre offentlige virksomheder, der løser samme type opgaver, eller evt. til helt andre kontekster. Det er her væsentligt, at innovationen ikke er så forankret i lokale forhold, at den vil være vanskelig at udbrede.


Implementeringsprisen

Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed, som har gennemført et vellykket digitaliseringsprojekt med udgangspunkt i en veldokumenteret gevinstrealiseringsplan, hvor relevante kvalitative omkostninger/gevinster er medtænkt, og hvor de berørte medarbejdere, borgere eller virksomheder i vidt omfang er blevet hørt og inddraget. Der lægges desuden vægt på, at effekter og gevinster er målt og dokumenteret, at projektets ”produkter” er i drift, og at der er sket en vellykket overdragelse fra projektet til organisationen.


Vurderingskriterier:

 1. Vellykket (i drift, overdraget)

 2. Gevinstrealiseringsplan (planlagt, justeret, realiseret – hvordan?)

 3. Kvalitativt fokus

 4. Inddragels

1) Vellykket

Det, der er udviklet i projektet, skal være i drift. Det vægtes, at der er opnået positive og dokumenterbare effekter (som kan være økonomiske såvel som kvalitative), og at der er sket en vellykket overdragelse af projektet til organisationen, herunder at man har sikret, at organisationen er i stand til at understøtte en fortsat effektiv udnyttelse af teknologien og udvikle brugen fremover, og at de involverede ledere og medarbejdere har de nødvendige kompetencer til sikkert, trygt og effektivt at anvende teknologien.


2) Gevinstrealiseringsplan

Det vægtes, at projektet er gennemført på baggrund af en gevinstrealiseringsplan, at der er fulgt op på denne plan og de antagelser og forudsætninger, den bygger på, og at dette og de opnåede effekter og omkostninger er dokumenterede. Det vil vægte positivt, hvis den anvendte tilgang til gevinstrealisering og måling også har gjort det muligt at opdage eventuelle gevinster og omkostninger, der ikke i udgangspunktet var planlagt.

3) Kvalitativt fokus

Det vægtes positivt, at der i gevinstrealiseringsplanen har været fokus på kvalitative gevinster (og evt. omkostninger), og at man har været opmærksom på gevinster (og evt. omkostninger) hos alle, der væsentligt berøres af teknologien - i alle relevante led af værdikæden.

 

 4) Inddragelse

Det vægtes positivt, at medarbejdere, borgere, virksomheder og evt. andre interessenter, der berøres af teknologien, har været tæt inddraget i udviklingen/anskaffelsen/implementeringen på en måde, der klart har bidraget til en succesfuld planlægning og implementering.


Sammenhængsprisen

Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed, som har gennemført et digitaliseringsprojekt, der har bidraget til at gøre den offentlige sektor mere overskuelig og sammenhængende for borgere eller virksomheder, eller på anden måde har gjort kontakten til institutionen eller myndigheden lettere og derfor markant har forbedret servicen eller borgernes retssikkerhed, mobilitet, tryghed og trivsel. Der lægges vægt på, at borgernes/virksomhedernes oplevelser og vurderinger i videst muligt omgang er dokumenterede.


Vurderingskriterier:

 1. Sammenhæng og overblik

 2. Lettelser for borgere og virksomheder

 3. Forbedret service, retssikkerhed, tryghed, mobilitet og trivsel (dokumenteret)

1) Sammenhæng og overblik

Det vægtes, at projektet har gjort det lettere for borgere eller virksomheder at løse opgaver, som går på tværs af myndighedsgrænser og sektorer. Og det vægtes, at projektet har gjort det lettere for borgere eller virksomheder at få overblik over deres situation, rettigheder, pligter og muligheder. Derudover vægtes det, at borgere eller virksomheder kan få overblik over de processer, de evt. skal igennem, og hvad der sker med deres sag/opgave i et evt. videre forløb hos myndigheden.


2) Lettelser for borgere og virksomheder

Det vægtes, at projektet har gjort det simplere og/eller hurtigere for borgeren eller virksomheder at løse deres opgave på en måde, så de forsat føler sig trygge og godt behandlet.

3) Forbedret service, retssikkerhed, tryghed, mobilitet og trivsel

Det vægtes, at projektet bidrager til at styrke borgernes retssikkerhed og tryghed i forhold til de opgaver, de har i forhold til det offentlige. Det vægtes, at projektet bidrager til øget mobilitet, og det vægtes, at projektet bidrager til at øge borgernes trivsel og livskvalitet. Det gælder for disse, som de øvrige borger-/virksomhedsrettede kriterier, at borgernes eller virksomhedernes oplevelser (af fx øget retssikkerhed, tryghed og mobilitet) i videst muligt omfang skal kunne dokumenteres.


Genbrugsprisen

Genbrugsprisen uddeles med tre priser: en til et kommunalt, en til et regionalt og en til et statsligt projekt. Projekter der går på tværs af sektorer vi blive placeret i den kategori hvor vi skønner de bedst hører hjemme. Som noget helt særligt vil Innovationsministeren desuden belønne hver af de tre vindere i denne kategori med en check på 100.000 kr. som fx kan anvendes til kompetenceudvikling eller videre arbejde genbrug af teknologi.


Vurderingskriterier:

 1. Baseret på erfaringer

 2. Vellykket overgang til drift

 3. Konkrete resultater

1) Baseret på erfaring

Der lægges vægt på, at løsningen er inspireret af og trækker på erfaringer fra andre offentlige myndigheder. Brugen af løsningen skal således bygge på de erfaringer og overvejelser, som andre offentlige organisationer, der tidligere har arbejdet med løsningen, har gjort sig. Med afsæt i tidligere erfaringer kan det fx være indsatser, der er tilrettelagt for at lette ibrugtagningen, forhindre typiske opstartsvanskeligheder mv.

2) Vellykket overgang til drift

Der lægges vægt på, at løsningen er sat vellykket i drift. Det indebærer blandt andet, at relevante medarbejdere og ledere har opnået de nødvendige kompetencer, fx gennem oplæringsforløb, til at understøtte brugen af løsningen. Det vægtes desuden, at der er afsat ressourcer til at drive, vedligeholde og eventuelt udvikle løsningen, så den også fremover kan komme relevante målgrupper til gavn.

3) Konkrete resultater

Der lægges vægt på, at løsningen har medført konkrete positive resultater for de borgere, virksomheder og medarbejdere, der berøres af den. Det kan både være i form af økonomiske og kvalitative effekter. Disse resultater skal gerne kunne dokumenteres.


Tværgående kriterier

Ud over de kriterier, der gælder for de enkelte priser, vil de indkomne projekter blive vurderet ud fra, i hvor høj grad de opfylder nedenstående tværgående kriterier, dog således at projekternes opfyldelse af de kriterier, der er knyttet til de enkelt priser, vægter dobbelt så meget som de tværgående kriterier:
 

 1. Strategisk betydning for forretningen

 2. Væsentlige effektiviseringsgevinster

 3. Øget data og informationssikkerhed

 4. Øget digital inklusion

1) Strategisk betydning for forretningen

At projektet har strategisk betydning for forretningen kan fx betyde, at det i sig selv realiserer eller er en væsentlig forudsætning for at realisere centrale elementer i forretningsstrategien.

2) Væsentlige effektiviseringsgevinste

At projektet medfører væsentlige effektiviseringsgevinster betyder, at man kan øge produktionen og/eller reducere ressourceforbruget, samtidig med at man leverer den samme eller bedre kvalitet. Effektiviseringsgevinsten skal være dokumenteret.

3) Øget data og informationssikkerhed

At projektet bidrager til at forbedre data- og informationssikkerheden kan både handle om, at teknologien i sig selv kan øge sikkerheden, at den forbedrer understøttelsen af en sikker adfærd hos brugerne, eller at den øger transparensen i og kontrollen med anvendelsen af data og informationer for borgerne.

4) Øget digital inklusion

At projektet bidrager til øget digital inklusion handler om en større tilgængelighed for borgere, der af forskellige grunde har haft vanskeligt ved at få glæde af den digitale udvikling. Det kan både handle om borgere med forskellige former for funktionsnedsættelser, borgere med læse- eller sprogvanskeligheder eller borgere, der har haft få erfaringer med og måske har følt sig utrygge ved teknologien.